fbpx

Forslag til endring av omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr

Hovedinnholdet i høringsforslaget
På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet har Mattilsynet sendt på høring forslag til endringer i forskrift av 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakultur, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings-og sykdomsforskriften). Høringsfristen er 27.03.2020.

Høringen gjelder implementering av EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1554. Beslutningen er tidligere implementert av Mattilsynet i form av instrukser og retningslinjer for Mattilsynet. Nå skal noen av bestemmelsene også gjennomføres i form av forskrift, ved endring og tillegg til omsetnings- og sykdomsforskriften.

Omsetnings- og sykdomsforskriften har som formål å fremme god helse hos akvatiske dyr, og omfatter både forebygging, begrensning og bekjempelse av smittsomme sykdommer. I forskriften foreslås det nå fastsatt minimumskrav til overvåkingsprogrammer for å oppnå og vedlikeholde sykdomsfri status for sykdommer på liste 2, ikke-eksotiske sykdommer. Forskriften vil i tillegg angi krav til minimumstiltak ved mistanke om eller påvisning av sykdommer på liste 2. Endringene gjøres som oppfølging av en inspeksjon gjennomført av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) våren 2019, hvor det ble gitt en avviksmelding på Mattilsynets tidligere gjennomføring av rettsakten. Høringsforslaget innebærer forskriftsendringer i paragrafene 4, 8 og 9, samt fire nye vedlegg til forskriften.

Som en følge av forskriftsendringene varsler Mattilsynet også innkreving av gebyrer i forbindelse med saksbehandling, gjennomføring og tilsyn med overvåkingsprogrammer og sykdomsfri status.  

Konsekvenser for næringsaktørene
Mattilsynet oppgir at de nye forskriftsbestemmelsene særlig vil få betydning for stamfiskeanlegg som skal omsette rogn til andre land som har sykdomsfri status for ILA (infeksiøs lakseanemi). Den viktigste endringen sammenlignet med dagens praksis er at soner og segmenter som skal oppnå sykdomsfri status for ILA (kategori I), først må få godkjent et overvåkingsprogram (kategori II).

En virksomhet som ønsker å oppnå sykdomsfri status for ILA for et segment bestående av ett enkelt anlegg, må regne med økte kostnader knyttet til Mattilsynets helsekontroller og saksbehandling. Mattilsynet beskriver at etableringen av et overvåkingsprogram vil kreve seks helsebesøk av Mattilsynet per år i de to år programmet varer, med de kostnader dette innebærer. Dersom hver helsekontroll, med reise, for- og etterarbeid, tar mer enn 12 timer, blir kostnaden kr. 9 615 per besøk, totalt kr. 115 380 for to år. I tillegg kommer gebyret på kr. 63 910 knyttet til Mattilsynets saksbehandling av søknader om å få et område erklært med helsestatus i kategori II eller I. Totalt utgjør disse gebyrene kr. 179 290.

Når det gjelder gebyret for Mattilsynets saksbehandling på kr. 63 910, har ikke Mattilsynet tidligere hatt praksis for å innkreve dette gebyret. Praksisendringen vil derfor innebære økte gebyrkostnader for de aktuelle næringsaktørene. Mattilsynet har allerede hjemmel til å innkreve dette gebyret i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 5, vedlegg 1, kapittel II.

Forskriftsendringene medfører dessuten gebyrer for inspeksjon av akvakulturanlegg, jf. forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse mv. § 3, og for analysekostnadene for prøvene Mattilsynet tar ut, jf. forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 6.

Andre aktuelle saker

To nye produktklasser under NM i Sjømat

To nye produktklasser under NM i Sjømat

Reidar Fredriksen fra Reinhartsen og Marit Hjønnevåg fra Brødrene Hjønnevåg er klare for NM i Sjømat 2021.Tekst: Sjømatbedriftene Dato: 05.03.2021Årets første NM konkurranse er like rundt hjørnet, og det nærmer seg sakte men sikkert påmeldingsfristen den 31. Mars. Det...

les mer
Varslingsplikt om fiskeavrenning

Varslingsplikt om fiskeavrenning

Glatte veier: Fiskevann renner rett ut på veien fra lastebiler. Bransjestandarden definerer åtte tiltak for bedre trafikksikkerhet, miljø, matkvalitet og ansvarliggjørlig av transportkjøper. Bilde: Statens vegvesenTekst: Sjømatbedriftene og Norges...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.