fbpx

Forslag til endring av omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr

Hovedinnholdet i høringsforslaget
På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet har Mattilsynet sendt på høring forslag til endringer i forskrift av 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakultur, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings-og sykdomsforskriften). Høringsfristen er 27.03.2020.

Høringen gjelder implementering av EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1554. Beslutningen er tidligere implementert av Mattilsynet i form av instrukser og retningslinjer for Mattilsynet. Nå skal noen av bestemmelsene også gjennomføres i form av forskrift, ved endring og tillegg til omsetnings- og sykdomsforskriften.

Omsetnings- og sykdomsforskriften har som formål å fremme god helse hos akvatiske dyr, og omfatter både forebygging, begrensning og bekjempelse av smittsomme sykdommer. I forskriften foreslås det nå fastsatt minimumskrav til overvåkingsprogrammer for å oppnå og vedlikeholde sykdomsfri status for sykdommer på liste 2, ikke-eksotiske sykdommer. Forskriften vil i tillegg angi krav til minimumstiltak ved mistanke om eller påvisning av sykdommer på liste 2. Endringene gjøres som oppfølging av en inspeksjon gjennomført av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) våren 2019, hvor det ble gitt en avviksmelding på Mattilsynets tidligere gjennomføring av rettsakten. Høringsforslaget innebærer forskriftsendringer i paragrafene 4, 8 og 9, samt fire nye vedlegg til forskriften.

Som en følge av forskriftsendringene varsler Mattilsynet også innkreving av gebyrer i forbindelse med saksbehandling, gjennomføring og tilsyn med overvåkingsprogrammer og sykdomsfri status.  

Konsekvenser for næringsaktørene
Mattilsynet oppgir at de nye forskriftsbestemmelsene særlig vil få betydning for stamfiskeanlegg som skal omsette rogn til andre land som har sykdomsfri status for ILA (infeksiøs lakseanemi). Den viktigste endringen sammenlignet med dagens praksis er at soner og segmenter som skal oppnå sykdomsfri status for ILA (kategori I), først må få godkjent et overvåkingsprogram (kategori II).

En virksomhet som ønsker å oppnå sykdomsfri status for ILA for et segment bestående av ett enkelt anlegg, må regne med økte kostnader knyttet til Mattilsynets helsekontroller og saksbehandling. Mattilsynet beskriver at etableringen av et overvåkingsprogram vil kreve seks helsebesøk av Mattilsynet per år i de to år programmet varer, med de kostnader dette innebærer. Dersom hver helsekontroll, med reise, for- og etterarbeid, tar mer enn 12 timer, blir kostnaden kr. 9 615 per besøk, totalt kr. 115 380 for to år. I tillegg kommer gebyret på kr. 63 910 knyttet til Mattilsynets saksbehandling av søknader om å få et område erklært med helsestatus i kategori II eller I. Totalt utgjør disse gebyrene kr. 179 290.

Når det gjelder gebyret for Mattilsynets saksbehandling på kr. 63 910, har ikke Mattilsynet tidligere hatt praksis for å innkreve dette gebyret. Praksisendringen vil derfor innebære økte gebyrkostnader for de aktuelle næringsaktørene. Mattilsynet har allerede hjemmel til å innkreve dette gebyret i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 5, vedlegg 1, kapittel II.

Forskriftsendringene medfører dessuten gebyrer for inspeksjon av akvakulturanlegg, jf. forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse mv. § 3, og for analysekostnadene for prøvene Mattilsynet tar ut, jf. forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 6.

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.