fbpx

Sjømatbedriftene vil ha forbud mot mobile mottaksstasjoner

Sjømatbedriftene krever at det innføres et snarlig forbud mot mobile mottaksstasjoner. Dette er et av forslagene de fremmer i sitt høringssvar om fremtidens fiskerikontroll.

Fiskerikontrollutvalget ble oppnevnt 15. juni 2018, hvor utvalget fikk i oppdrag å gi råd om innretningen av den nasjonale kontrollen med fiskerinæringen.  Utredningen ble overlevert av utvalgets leder, Magnar Pedersen, til Nærings- og fiskeridepartementet 29. november 2019.  I utvalgets rapport er det overlevert en rekke forslag til hvordan man kan få bedre kontroll og mindre juks i fiskerinæringen.

Sjømatbedriftene skriver i sitt høringssvar at de er glad for at fiskerikontrollutvalget ble nedsatt, og mener det er helt avgjørende at man fører en politikk hvor man slår hardt ned på fiskekriminalitet.

-I en situasjon hvor enkelte opererer i en gråsone vil det på sikt skape manglende legitimitet til næringen som sådan og Norge som fiskerinasjon. Sjømatbedriftene mener lovgivningen og rammevilkårene må basere seg på prinsippet om at det skal være «enkelt og være seriøs – og vanskelig og være kjeltring.», sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson.

Sjømatbedriftene mener fokus må rettes inn mot når fisken skifter eier. I den sammenheng vil det være svært viktig at man finner gode kontrollfunksjoner når fisken går over kaikanten.

-Derfor mener vi et avgjørende tiltak vil være å innføre dynamiske omregningsfaktor. Vi mener at dynamisk omregningsfaktor bør tillates da dette gir rett vekt på fisk, kappet og sløyet, i perioden 1 januar til 30 april.  Eksisterende system og omregningsfaktor viser at det er rom for juks, sier Eriksson.

Nei til mobile mottaksstasjoner

Eriksson trekker frem at et særtrekk ved norsk fiskerinæring er at mottaksstrukturen er komplisert og omfatter svært mange landingssteder og aktører. Adgangen til å benytte mobile mottaksstasjoner innebærer at kjøp i praksis kan foregå alle steder der fisk kan tas til land.

Fiskerikontrollutvalget har i sin rapport forslått at man innenfor en tidshorisont på to år skal utrede et eventuelt forbud mot mobile mottaksstasjoner.

-Sjømatbedriftene mener at mobile mottaksanlegg utfordrer ressurskontrollen fordi det er svært vanskelig å planlegge og gjennomføre en effektiv kontroll når fisk kan landes og omsettes på så mange steder, sier Eriksson

Han mener det er viktig å bekjempe «juks» og at man får på plass lover og regler som lar seg praktisere, og som gir en fornuftig mening. Dette er helt avgjørende for å lykkes med å etablere en forståelse og holdninger i næringen som medfører at lover og regler blir respektert og etterlevd.

-Regelverket må gjenspeiler like konkurransevilkår. I den anledning mener Sjømatbedriftene at dagens praksis knyttet til mobile kjøpsstasjoner må stoppes, og nødvendige regelendringer om forbud må iverksettes raskt. Vi vil derfor gå imot at man bruker to år på å utrede dette spørsmålet, da resultatet vil bli ytterligere år med konkurransevridning og forskjellsbehandling, sier Eriksson

-Det er også helt avgjørende at fremtidens fiskerikontroll innrettes på en slik måte at det vil være mulig å drive mindre mottak som i stor grad er drevet av «gründere», og som er selve bærebjelken i den norske mottaksstruktur langs norskekysten, avslutter Eriksson.

For ytterligere kommentarer kan Robert Eriksson nås på telefon 95 06 87 97

Andre aktuelle saker

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Bilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Et av disse tiltakene er kompensasjonsordning for næringslivet. KILDE: Regjeringen Den tidligere kompensasjonsordningen...

les mer
Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Ny rapportmal for C-undersøkelsen

Miljødirektoratet har utarbeidet en ny mal for rapportering av C-undersøkelser. KILDE: Miljødirektoratet   Miljødirektoratet og Fylkesmannen har erfart gjennom flere år at rapportene for C-undersøkelsene ihht. Norsk Standard NS9410:2016 varierer i for stor grad,...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.