fbpx

Informasjon om ferieavvikling og innreisekarantene

4.06. 2021

logo Regjeringen

Det nærmer seg ferietid, og mange utenlandske arbeidstakere ønsker å reise på ferie til sitt hjemland. Sjømatbedriftene har fått en del henvendelser om hvordan virksomhetene bør forholde seg til dette, gitt koronasituasjonen.

TEKST: Tonje Vangen, jurist og fagsjef jus- og arbeidsliv

Strengt nødvendig reise
Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet gjelder fram til 1. juli. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Dit kan man reise selv om reisen ikke er strengt nødvendig. For tiden gjelder dette Island, Grønland og enkelte distrikter i Finland.

Utenlandske arbeidstakere har gjerne hjemreise i ferier og jobbfrie perioder som en del av sin arbeidsordning. Vil hjemreise for disse være en strengt nødvendig reise?

Utenriksdepartementets reiseråd er kun et råd, ikke et forbud. Den enkelte må derfor selv vurdere hvorvidt reisen til hjemlandet er en strengt nødvendig reise. Dette innebærer at man må være forberedt på mulige konsekvenser av en ikke-nødvendig reise. Arbeidstakere som velger å reise må selv sette seg inn i reglene for karantene og smittevern i det landet de skal til. Arbeidstakere som bryter norske myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

Når arbeidstaker planlegger å reise utenlands i ferien, får dette betydning både for smittevern og virksomhetens drift. Det er derfor viktig at arbeidstaker gjennomfører reisen i samråd med arbeidsgiver. Det anbefales at arbeidsgiver utarbeider retningslinjer med god informasjon om hvilke regler som gjelder for utenlandsreiser.

Karantene
Så lenge reisen går til et rødt land eller rød region, må de reisende i 10 dagers karantene ved retur til Norge. På nåværende tidspunkt gjelder dette alle land unntatt Island, Grønland og enkelte distrikter i Finland.

Det er ingenting i veien for at arbeidstaker selv velger å gjennomføre karantenen på slutten av ferien. Men kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å gjennomføre karantenen helt eller delvis i ferien eller på fritiden?

Arbeidsgiver har normalt ikke noe med hva ansatte gjør i ferien eller på fritiden. Arbeidsgiver kan derfor ikke ensidig kreve at arbeidstaker må medberegne karantene i ferie- og fritidsperioden. Samtidig har arbeidstakere som innvilges ferie plikt til å møte på jobb når ferien er over.

Arbeidsgiver og arbeidstaker bør av hensyn til forutsigbarhet for begge parter, sammen planlegge når karantenen skal gjennomføres og avtale oppstartsdato etter ferien.

Sykepenger
Det er innført nye regler for sykepenger til arbeidstakere ved innreiserestriksjoner som følge av covid-19-pandemien. Se kap. 3A i følgende forskrift:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-20-368

Arbeidstakere som er medlemmer av folketrygden, og som var ansatt hos en arbeidsgiver i Norge og hadde påbegynt arbeidet i Norge per 29. januar 2021, har rett til sykepenger når de må i karantene på grunn av innreiserestriksjoner. Forutsetningen er at de ikke mottar andre offentlige ytelser for å dekke tapt arbeidsinntekt i samme periode.

Arbeidsgiver må dekke sykepenger for de tre første karantenedagene, men har rett til refusjon fra dag 4.

Dersom innreisekarantenen gjennomføres i løpet av den planlagte ferieperioden, har arbeidstaker ikke krav på å få utsatt tilsvarende antall feriedager til senere i ferieåret.

Koronasertifikat
Et aktuelt spørsmål er om de som ankommer Norge slipper å være i karantene dersom de har koronasertifikat.

Norge har koronasertifikat under utvikling, og dette vil i første omgang gjøre at personer som er vaksinert i Norge eller har hatt covid-19 slipper karantenehotell. De må fortsatt i karantene, men slipper altså karantenehotell. Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til om man med koronasertifikat skal slippe innreisekarantene overhode.

Når det derimot gjelder andre lands dokumentasjon på at man er vaksinert eller har hatt korona, er dette ikke verifiserbart i Norge på nåværende tidspunkt. Utenlandske arbeidstakere som får vaksine mens de er i hjemlandet på ferie, må derfor inntil videre i karantene ved ankomst Norge.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.