fbpx

Innstramming av reglene for innleie av arbeidskraft

15.09. 2022

Regjeringen har foreslått flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Regjeringens hensikt med å stramme inn innleieregelverket, er å oppnå flere faste og direkte ansettelser i topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette skal bidra til et tryggere arbeidsliv hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag. I tillegg har regjeringens forslag som mål å bidra til et samfunn som er mer produktivt og konkurransedyktig.

Lovforslaget ble fremmet i statsråd den 17. juni, og forslaget er nå til behandling i arbeids- og sosialkomiteen. Når behandlingen i komiteen er ferdigstilt, vil forslaget vedtas av Stortinget. Mye tyder på at de foreslåtte lovendringene blir vedtatt, men Sjømatbedriftene kommer til å følge den videre prosess tett, og bidra med nødvendige innspill underveis i løpet av komitebehandlingen.      

Det tas sikte på ikrafttredelse av de nye bestemmelsene fra 2023. For enkelte av forslagene kan det imidlertid være behov for overgangsregler og/eller at forslagene i lovproposisjonen settes i kraft til forskjellig tid.

De konkrete innstrammingene går ut på følgende:

  • Det skal ikke lenger være lovlig for virksomheter å leie inn personell fra bemanningsforetak ved midlertidig behov. Hittil har en virksomhet kunnet leie inn arbeidskraft med begrunnelse i at «arbeidet er av midlertidig karakter», for å ta unna sesongtopper eller ved avgrensede prosjekter. Nå blir det kun mulig å leie inn personell fra bemanningsforetak ved reelle vikariater (f.eks. når noen er sykemeldt eller har permisjon), ved praksisarbeid, arbeid i forbindelse med idrett, ved arbeidsmarkedstiltak og ved avtale med de tillitsvalgte.
  • Personell som har vært innleid til en virksomhet i tre år eller mer, skal ha rett til fast ansettelse hos innleier.
  • Definisjonen av innleie skal nå lovfestes, ved at skillet mellom innleie og entreprise presiseres i loven. Man vil da unngå at innleie «feilklassifiseres» som entreprise, med den konsekvens at arbeidsmiljølovens regler for innleie får anvendelse.
  • Det skal etableres en godkjenningsordning for bemanningsforetak. Reglene vil etter hvert fastsettes i en egen forskrift. Reglene innebærer utvidede dokumentasjonskrav for å kunne leie ut arbeidskraft, og strengere sanksjoner og konsekvenser ved brudd.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss i Sjømatbedriftene

Tonje K. Vangen

Tonje K. Vangen

Jurist og fagsjef jus- og arbeidsliv

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.