fbpx

Råd til fiskeri- og sjømatnæringen om koronasituasjonen

1. Fiskeri- og havbrukssektoren er en samfunnskritisk funksjon

Regjeringens liste over samfunnskritiske funksjoner viser at all matforsyning er en samfunnskritisk funksjon.

Matforsyning omfatter virksomheter som produsenter, importører, grossister og butikker.

Personell som er avgjørende for å opprettholde matforsyningen er sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, ansatte i husdyrproduksjon, personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk, ansatte i næringsmiddelindustrien og butikk- og bensinstasjonsansatte.

NFD uttaler at oversikten ikke er uttømmende, og at behovet for endringer i listen vurderes fortløpende. Oversikten kommer i tillegg til eventuelle andre veiledninger fra departementer og samfunnskritiske virksomheter.

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner med generelle retningslinjer:   

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

Rett til fritak for tjeneste i Forsvaret/Sivilforsvaret

I flere av våre medlemsbedrifter er det ansatte som kan bli kalt inn til tjeneste i Forsvaret eller Sivilforsvaret på grunn av koronasituasjonen. Dersom noen av de ansatte har en samfunnskritisk funksjon, kan disse etter søknad fra virksomheten få innvilget midlertidig fritak fra tjeneste. Søknad om fritaksordningen behandles av Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS).

For å få innvilget fritak for ansatte til tjeneste i Forsvaret eller Sivilforsvaret, stiller FPVS som krav at virksomheten er utpekt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som SKV (samfunnskritisk virksomhet). Dette betyr at NFD må få beskjed om hvilke virksomheter dette gjelder.

NFD har i den forbindelse bedt Sjømatbedriftene om å få oversendt en liste med navn og org.nr. for bedrifter som det ønskes at utpekes som SKV. Vi ber derfor om at de bedrifter dette skulle være aktuelt for, sender oss navn på virksomhet og org.nr. Vi vil fortløpende videreformidle denne informasjonen til vår kontaktperson i NFD.

2. Sykepenger under karantene

Arbeidstaker kan ha krav på sykepenger dersom han/hun blir satt i karantene i Norge. I slike tilfeller plikter arbeidsgiver å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom vilkårene for dette ellers er oppfylt. Vanligvis betaler arbeidsgiveren opptil de første 16 dagene av sykefraværet. Det er gjort unntak for sykefravær som gjelder koronaviruset. Fra 16. mars får arbeidsgiver refundert sykepenger for dag 4-16 når sykefraværet skyldes korona. 

Det er ikke nødvendigvis et krav for å ha rett til sykepenger at arbeidstaker som blir satt i karantene selv er syk. Arbeidstaker som er arbeidsfør og kan utføre sitt arbeid, men enten antas å være smittet eller smittebærer av koronaviruset, kan ha rett på sykepenger. NAV har nylig oppdatert sitt rundskriv med tekst om smittefare.

Les mer på NAVs nettside om rett til refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona:

https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/nyheter/refusjon-av-sykepenger-ved-koronavirus–hva-er-status#chapter-6

3. Regler som gjelder for vaksineteam fra utlandet ved innreise til Norge for gjennomføring av planlagt vaksinering av oppdrettsfisk

Hovedregelen om innreisekarantene fremgår av § 4 a) i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften). Personer som ankommer Norge fra et område  med karanteneplikt, skal i karantene i 10 døgn. Hvilke områder dette gjelder, fremgår av vedlegg A til forskriften.

I henhold til § 6 e) er personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Merk at unntaket kun kan benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime etter vilkårene i § 6 c). Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i første ledd i størst mulig grad unngås.

Myndighetene har slått fast at forsyningssikkerhet og matproduksjon, herunder akvakultur, regnes som en kritisk samfunnsfunksjon.

Vurderingskriteriet er dermed om vaksinatører, fiskehelsepersonell eller andre service-funksjoner er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av akvakulturvirksomheten, eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime. Dersom funksjonen kan ivaretas av noen i Norge vil ikke vilkåret om strengt nødvendig være oppfylt. Funksjoner som kan utsettes eller som ikke er tidskritisk for å opprettholde forsvarlig drift vil heller ikke være strengt nødvendig.

Vaksiner for fisken er viktig for å opprettholde forsvarlig fiskehelse. Dette er heller ikke noe som kan utsettes. Fiskens produksjonssyklus og utsett i sjø vil definere når tidsvinduet for å kunne gjennomføre vaksinering er til stede.

Sjømatbedriftene mener at dersom relevant personell ikke er mulig å få fatt i Norge, og det er tale om operasjoner som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av akvakulturvirksomheten uten mulighet for utsettelse, vil grunnlag for unntak være til stede.

Det er også viktig å merke seg at det er arbeids- eller oppdragsgiver, som er tillagt myndigheten til å avgjøre om det er grunnlag for unntak eller ikke. Sjømatbedriftene antar at dette løses ved at arbeidstakeren ved en grensepassering må ha dokumentasjon fra arbeids- eller oppdragsgiver på at innreisen og karantenefriheten skjer i forbindelse med strengt nødvendig samfunnskritisk virksomhet. Kopi av slik beslutning bør også sendes myndighetene.

4. Ikke påvist sammenheng mellom sjømathandel og smittespredning av koronavirus

Det er ikke behov for begrensninger i varetilbud i varehandelen, inkludert dagligvarebutikker, for å forhindre smittebegrensning. I følge Mattilsynet er det ikke noe som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Næringsmiddelvirksomheter anbefales forøvrig å følge de generelle hygienerådene.

5. Hygieneråd til næringsmiddelvirksomheter, herunder sjømathandelen

I følge helsemyndighetene smitter koronaviruset i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. Sannsynligheten er større for smitte ved å stå i tett kø enn at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter. Det anbefales derfor å unngå tett kø i eller ved butikkene. Mattilsynet anbefaler dessuten at kantiner, serveringssteder og matbutikker styrker renholdet av hyppig berørte kontaktpunkter som dørhåndtak og hyppig utskifting av felles bestikk. 

De generelle hygienerådene gjelder for ansatte i butikk. Alle bør holde minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv.

Så langt det er mulig bør betaling skje kontaktløst, med tæpping, Vipps, Coopay eller andre digitale betalingsløsninger. Alternativt bør betalingskort benyttes. Kontanter skal kun benyttes unntaksvis.

6. Permittering av ansatt som er sykemeldt

Ansatte som er sykemeldt kan permitteres, men det er da ingen arbeidsgiverperiode. Det er altså ingen lønnspliktperiode for arbeidsgiver fordi den ansatte allerede er på sykepengeordningen og får utbetalt sykepenger. Hvis den sykemeldte ansatte blir friskmeldt i permitteringsperioden, vil det imidlertid løpe en arbeidsgiverpliktperiode.

7. Hva utenlandske sesongarbeidere kan gjøre i karanteneperioden på ti dager

Mattilsynet har gitt ut en faktaartikkel på Mattilsynets nettsider om «Hva utenlandske sesongarbeidere kan gjøre de første 10 dagene»

Her er lenken:

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/hva_utenlandske_sesongarbeidere_kan_gjore_de_forste_10_dagene.38950

8. Karanteneplikt for utenlandske arbeidstakere ved ankomst Norge

Hovedregelen om innreisekarantene fremgår av § 4 a) i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften). Personer som ankommer Norge fra et område  med karanteneplikt, skal i karantene i 10 døgn. Hvilke områder dette gjelder, fremgår av vedlegg A til forskriften.

Lenke til forskriften

Forskriften §§ 6 og 6 a) – 6 e) hjemler ulike unntak fra karanteneplikten for personer som ankommer Norge.

Kritiske samfunnsfunksjoner
I henhold til § 6 e) er personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Merk at unntaket kun kan benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime etter vilkårene i § 6 c). Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i første ledd i størst mulig grad unngås.

Arbeidsreisende
I henhold til § 6 c) kan arbeidsreisende fra områder omfattet av karanteneplikt i vedlegg A, få unntak fra innreisekarantene ved å teste negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst Norge.

Når disse personene også har testet negativt på andre test som er tatt tidligst 48 timer etter den første og tidligst fem dager etter ankomst, opphører karantenen også på fritiden.

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

9. Råd til virksomheter med utenlandske arbeidstakere som ønsker å reise på ferie til sitt hjemland

Helsemyndighetene oppfordrer norske borgere til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands). Se nærmere reglene for karantene ved ankomst Norge i Covid-19-forskriften.

Arbeidsgiver bør fraråde sine utenlandske arbeidstakere å reise utenlands. Arbeidsgiver må oppfordre sine utenlandske arbeidstakere som vurderer å reise hjem på ferie til å sette seg inn i de reiseråd som gjelder, både i Norge og i det landet de har tenkt å reise til. Dersom arbeidstaker selv setter seg i den situasjon der man med vitende og vilje oppsøker et høyrisikoområde for smitte, kan det føre til at de mister retten til sykepenger i karanteneperioden ved tilbakekomst til Norge. Se nærmere Utenriksdepartementets reiseråd og helsemyndighetens reiseråd.
10. Råd til virksomheter med ansatte som har testet positivt på covid-19

Selv om noen av arbeidstakerne tester positivt på koronavirus, betyr ikke det nødvendigvis at hele virksomheten må stenges. Her må virksomheten i samarbeid med helsepersonell foreta en konkret vurdering av i hvilken grad øvrige arbeidstakere har vært i kontakt med den smittede.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg.

Forøvrig bør følgende testes:

  1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene*
  3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
  4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.
11. Karanteneregler for øvrige ansatte ved påvist smitte hos en ansatt

Ved bekreftet koronasmitte hos ansatt som har vært på jobb i dagligvarebutikk, må reglene om karantene i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) følges.

Hovedregelen er at personer som har hatt nærkontakt med en person senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte, og som siden er bekreftet smittet, skal oppholde seg i karantene i ti døgn etter kontakten, jf. § 8.

Unntak fra karanteneplikten fremgår av § 9. Unntak gjelder for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse, når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Dette gjelder ikke dersom personen som er unntatt karantene utvikler akutt luftveisinfeksjon og feber, som hoste eller tungpustethet. 

Forskriften nevner at funksjoner knyttet til liv og helse kan være vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse i kritiske samfunnsfunksjoner.

Hvorvidt øvrige ansatte fortsatt kan være på jobb i dagligvarebutikken ved påvist smitte hos en ansatt, beror på en konkret vurdering av om dette er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. I vurderingen kan det tas hensyn til om det er umulig å få inn nytt personell, om dette er den eneste matbutikken i området/bygda, og den generelle tilgjengeligheten av matbutikker i området.

12. Informasjon til næringsmiddelbedrifter om iverksatte tiltak på grunn av koronasituasjonen

Det er særlig Mattilsynet som har mye relevant informasjon for næringsmiddelbedriftene.

Du kan her lese relevant informasjon fra Mattilsynet:

Til næringsmiddelvirksomheter om koronavirus

Helsedirektoratet har også laget egne plakater som butikker kan printe ut og henge opp.

13. Mal på avtale om utvidet overtid mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver

Her ligger mal på avtale om overtid

 

Avtale om overtid – mal

 

14. Permitteringsregler

Fiskeforedlingsbedrifter er unntatt fra lov om lønnsplikt under permittering. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke er forpliktet til å betale lønn i arbeidsgiverperioden.

For alle andre virksomheter har arbeidsgiver lønnsplikt i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager. Når arbeidsgivers lønnspliktperiode er over, har permitterte arbeidstakere rett til dagpenger fra NAV.

(Fram til 31. august 2020 varte imidlertid lønnspliktperioden i to dager dersom permitteringen skyldtes koronasituasjonen. Fra dag 3 til dag 20 betalte NAV lønnskompensasjon til arbeidstaker opp til 6G).

Sands Advokatfirma gir en beskrivelse av gjeldende permitteringsregler: https://www.sands.no/aktuelt/permitteringsregler-i-stadig-endring-hva-gjelder-na/

 

15. Utvidelse av permitteringsperioden

 

For å avhjelpe konsekvensene av koronapandemien for norske bedrifter og arbeidstakere, har regjeringen besluttet å utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker med virkning fra 1. november. Dette innebærer at permitterte har krav på dagpenger i 52 uker samtidig som at arbeidsgiver er fritatt fra sin lønnsplikt i samme periode. Den utvidede permitteringsperioden vil vare fram til 30. juni 2021.

Regjeringen har samtidig varslet at det vil bli innført en «arbeidsgiverperiode II» hvor arbeidsgivers lønnsplikt vil gjeninntre i fem dager. Denne endringen vil tre i kraft 1. januar 2021 og gjelder for alle permitteringer med en varighet på over 30 uker.

Sjømatbedriftenes bistand
Sjømatbedriftene følger situasjonen tett. Har din virksomhet spørsmål, trenger råd eller veiledning som følge av koronasituasjonen – ikke nøl med å kontakte oss. For at vi skal kunne gjøre en god jobb for våre medlemsbedrifter, er vi avhengig av å få tilbakemeldinger på hvor skoen trykker, samt innspill på avhjelpende tiltak som kan iverksettes. Vi er i daglig kontakt med myndighetene, og dine innspill vil bli tatt med i vår dialog med myndighetene.

Kontaktinformasjon til vår stab:

Havbruksselskaper:
Kontaktperson: Kjetil Hestad     M: 924 44 460
E-post: kjetil.hestad@sjomatbedriftene.no

Fangst/hvitfisk
Kontaktperson: Helene Kristoffersen  M: 924 41 317
E-post: helene@sjomatbedriftene.no

Sjømathandlere og foredlingsbedrifter:   
Kontaktperson: Anette Almaas   M: 412 11 879
E-post: anette@sjomatbedriftene.no

Henvendelser knyttet til regelverket om karantene, permitteringer, arbeidstidsbestemmelser m.m., samt øvrige juridiske spørmål
Kontaktperson: Tonje Vangen    M: 402 41 205
E-post: tonje.vangen@sjomatbedriftene.no

 

Andre aktuelle saker

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Påmeldingen til Sjømatdagene 2021 har åpnet!

Velkommen til Sjømatdagene 2021 - Norges framtidsnæring i en ny tid   Link til påmelding finner du her: https://app.tappin.no/registration/index.php?e=sjomatdagene2021  Mer informasjon:https://sjomatdagene.no/  Sammen med en rekke sentrale aktører vil vi gjennom...

les mer
Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Arbeidstilsynet gjennomfører smittevernskontroller

Tekst: Arbeidstilsynet For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket om smittevern, må regne med korte frister og strenge...

les mer
Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Utstedelse av helsesertifikater julen 2020

Tekst: Mattilsynet Julen 2020 har avdeling Romerike utvidet åpnigstid, mens de andre kontorene har reduserte åpningstider. Forhåndsmeldinger må derfor sendes inn i god tid, slik at tilsynskontorene med redusert åpningstid har mulighet til å behandle disse. Åpningstid...

les mer
Det blir Sjømatdagene 2021

Det blir Sjømatdagene 2021

Sjømatdagene 2021 blir en todelt konferanse. Den første delen vil gå av stabelen i januar og blir Tv-produksjon, mens del to blir en fysisk konferansedag i løpet av våren. -Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle få gjennomført Sjømatdagene som en fysisk konferanse...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.