fbpx

Råd til fiskeri- og sjømatnæringen om koronasituasjonen

1. Fiskeri- og havbrukssektoren er en samfunnskritisk funksjon

Regjeringens liste over samfunnskritiske funksjoner viser at all matforsyning er en samfunnskritisk funksjon.

Matforsyning omfatter virksomheter som produsenter, importører, grossister og butikker.

Personell som er avgjørende for å opprettholde matforsyningen er sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, ansatte i husdyrproduksjon, personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk, ansatte i næringsmiddelindustrien og butikk- og bensinstasjonsansatte.

NFD uttaler at oversikten ikke er uttømmende, og at behovet for endringer i listen vurderes fortløpende. Oversikten kommer i tillegg til eventuelle andre veiledninger fra departementer og samfunnskritiske virksomheter.

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner med generelle retningslinjer:   

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

Rett til fritak for tjeneste i Forsvaret/Sivilforsvaret

I flere av våre medlemsbedrifter er det ansatte som kan bli kalt inn til tjeneste i Forsvaret eller Sivilforsvaret på grunn av koronasituasjonen. Dersom noen av de ansatte har en samfunnskritisk funksjon, kan disse etter søknad fra virksomheten få innvilget midlertidig fritak fra tjeneste. Søknad om fritaksordningen behandles av Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS).

For å få innvilget fritak for ansatte til tjeneste i Forsvaret eller Sivilforsvaret, stiller FPVS som krav at virksomheten er utpekt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som SKV (samfunnskritisk virksomhet). Dette betyr at NFD må få beskjed om hvilke virksomheter dette gjelder.

NFD har i den forbindelse bedt Sjømatbedriftene om å få oversendt en liste med navn og org.nr. for bedrifter som det ønskes at utpekes som SKV. Vi ber derfor om at de bedrifter dette skulle være aktuelt for, sender oss navn på virksomhet og org.nr. Vi vil fortløpende videreformidle denne informasjonen til vår kontaktperson i NFD.

2. Sykepenger under karantene

Arbeidstaker kan ha krav på sykepenger dersom han/hun blir satt i karantene i Norge. I slike tilfeller plikter arbeidsgiver å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom vilkårene for dette ellers er oppfylt. Vanligvis betaler arbeidsgiveren opptil de første 16 dagene av sykefraværet. Det er gjort unntak for sykefravær som gjelder koronaviruset. Fra 16. mars får arbeidsgiver refundert sykepenger for dag 4-16 når sykefraværet skyldes korona. 

Det er ikke nødvendigvis et krav for å ha rett til sykepenger at arbeidstaker som blir satt i karantene selv er syk. Arbeidstaker som er arbeidsfør og kan utføre sitt arbeid, men enten antas å være smittet eller smittebærer av koronaviruset, kan ha rett på sykepenger. NAV har nylig oppdatert sitt rundskriv med tekst om smittefare.

Les mer på NAVs nettside om rett til refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona:

https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/nyheter/refusjon-av-sykepenger-ved-koronavirus–hva-er-status#chapter-6

3. Regler som gjelder for vaksineteam fra utlandet ved innreise til Norge for gjennomføring av planlagt vaksinering av oppdrettsfisk

Hovedregelen om innreisekarantene fremgår av § 4 a) i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften). Personer som ankommer Norge fra et område  med karanteneplikt, skal i karantene i 10 døgn. Hvilke områder dette gjelder, fremgår av vedlegg A til forskriften.

I henhold til § 6 e) er personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Merk at unntaket kun kan benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime etter vilkårene i § 6 c). Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i første ledd i størst mulig grad unngås.

Myndighetene har slått fast at forsyningssikkerhet og matproduksjon, herunder akvakultur, regnes som en kritisk samfunnsfunksjon.

Vurderingskriteriet er dermed om vaksinatører, fiskehelsepersonell eller andre service-funksjoner er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av akvakulturvirksomheten, eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime. Dersom funksjonen kan ivaretas av noen i Norge vil ikke vilkåret om strengt nødvendig være oppfylt. Funksjoner som kan utsettes eller som ikke er tidskritisk for å opprettholde forsvarlig drift vil heller ikke være strengt nødvendig.

Vaksiner for fisken er viktig for å opprettholde forsvarlig fiskehelse. Dette er heller ikke noe som kan utsettes. Fiskens produksjonssyklus og utsett i sjø vil definere når tidsvinduet for å kunne gjennomføre vaksinering er til stede.

Sjømatbedriftene mener at dersom relevant personell ikke er mulig å få fatt i Norge, og det er tale om operasjoner som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av akvakulturvirksomheten uten mulighet for utsettelse, vil grunnlag for unntak være til stede.

Det er også viktig å merke seg at det er arbeids- eller oppdragsgiver, som er tillagt myndigheten til å avgjøre om det er grunnlag for unntak eller ikke. Sjømatbedriftene antar at dette løses ved at arbeidstakeren ved en grensepassering må ha dokumentasjon fra arbeids- eller oppdragsgiver på at innreisen og karantenefriheten skjer i forbindelse med strengt nødvendig samfunnskritisk virksomhet. Kopi av slik beslutning bør også sendes myndighetene.

4. Ikke påvist sammenheng mellom sjømathandel og smittespredning av koronavirus

Det er ikke behov for begrensninger i varetilbud i varehandelen, inkludert dagligvarebutikker, for å forhindre smittebegrensning. I følge Mattilsynet er det ikke noe som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Næringsmiddelvirksomheter anbefales forøvrig å følge de generelle hygienerådene.

5. Hygieneråd til næringsmiddelvirksomheter, herunder sjømathandelen

I følge helsemyndighetene smitter koronaviruset i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. Sannsynligheten er større for smitte ved å stå i tett kø enn at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter. Det anbefales derfor å unngå tett kø i eller ved butikkene. Mattilsynet anbefaler dessuten at kantiner, serveringssteder og matbutikker styrker renholdet av hyppig berørte kontaktpunkter som dørhåndtak og hyppig utskifting av felles bestikk. 

De generelle hygienerådene gjelder for ansatte i butikk. Alle bør holde minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv.

Så langt det er mulig bør betaling skje kontaktløst, med tæpping, Vipps, Coopay eller andre digitale betalingsløsninger. Alternativt bør betalingskort benyttes. Kontanter skal kun benyttes unntaksvis.

6. Permittering av ansatt som er sykemeldt

Ansatte som er sykemeldt kan permitteres, men det er da ingen arbeidsgiverperiode. Det er altså ingen lønnspliktperiode for arbeidsgiver fordi den ansatte allerede er på sykepengeordningen og får utbetalt sykepenger. Hvis den sykemeldte ansatte blir friskmeldt i permitteringsperioden, vil det imidlertid løpe en arbeidsgiverpliktperiode.

7. Hva utenlandske sesongarbeidere kan gjøre i karanteneperioden på ti dager

Mattilsynet har gitt ut en faktaartikkel på Mattilsynets nettsider om «Hva utenlandske sesongarbeidere kan gjøre de første 10 dagene»

Her er lenken:

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/hva_utenlandske_sesongarbeidere_kan_gjore_de_forste_10_dagene.38950

8. Karanteneplikt for utenlandske arbeidstakere ved ankomst Norge

Hovedregelen om innreisekarantene fremgår av § 4 a) i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften). Personer som ankommer Norge fra et område  med karanteneplikt, skal i karantene i 10 døgn. Hvilke områder dette gjelder, fremgår av vedlegg A til forskriften.

Lenke til forskriften

Forskriften §§ 6 og 6 a) – 6 e) hjemler ulike unntak fra karanteneplikten for personer som ankommer Norge.

Kritiske samfunnsfunksjoner
I henhold til § 6 e) er personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Merk at unntaket kun kan benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime etter vilkårene i § 6 c). Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i første ledd i størst mulig grad unngås.

Arbeidsreisende
I henhold til § 6 c) kan arbeidsreisende fra områder omfattet av karanteneplikt i vedlegg A, få unntak fra innreisekarantene ved å teste negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst Norge.

Når disse personene også har testet negativt på andre test som er tatt tidligst 48 timer etter den første og tidligst fem dager etter ankomst, opphører karantenen også på fritiden.

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

9. Råd til virksomheter med utenlandske arbeidstakere som ønsker å reise på ferie til sitt hjemland

Helsemyndighetene oppfordrer norske borgere til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands). Se nærmere reglene for karantene ved ankomst Norge i Covid-19-forskriften.

Arbeidsgiver bør fraråde sine utenlandske arbeidstakere å reise utenlands. Arbeidsgiver må oppfordre sine utenlandske arbeidstakere som vurderer å reise hjem på ferie til å sette seg inn i de reiseråd som gjelder, både i Norge og i det landet de har tenkt å reise til. Dersom arbeidstaker selv setter seg i den situasjon der man med vitende og vilje oppsøker et høyrisikoområde for smitte, kan det føre til at de mister retten til sykepenger i karanteneperioden ved tilbakekomst til Norge. Se nærmere Utenriksdepartementets reiseråd og helsemyndighetens reiseråd.
10. Oversikt over regjeringens krisetiltak i forbindelse med covid-19

Permittering
Sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Sykepenger
Redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Omsorgspenger
Doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere
Innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Hvilke ekstraordinære tiltak gjelder for bedrifter og bransjer?

 • Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.
 • Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper  som forfaller 15. april 2020.
 • Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

Stortinget vil utover dette be regjeringen:

 • Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.
 • Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.
 • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

Sosiale ytelser

 • Stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.

Sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

11. Råd til virksomheter med ansatte som har testet positivt på covid-19

Selv om noen av arbeidstakerne tester positivt på koronavirus, betyr ikke det nødvendigvis at hele virksomheten må stenges. Her må virksomheten i samarbeid med helsepersonell foreta en konkret vurdering av i hvilken grad øvrige arbeidstakere har vært i kontakt med den smittede.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg.

Forøvrig bør følgende testes:

 1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene*
 3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
 4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.
12. Karanteneregler for øvrige ansatte ved påvist smitte hos en ansatt

Ved bekreftet koronasmitte hos ansatt som har vært på jobb i dagligvarebutikk, må reglene om karantene i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) følges.

Hovedregelen er at personer som har hatt nærkontakt med en person senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte, og som siden er bekreftet smittet, skal oppholde seg i karantene i ti døgn etter kontakten, jf. § 8.

Unntak fra karanteneplikten fremgår av § 9. Unntak gjelder for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse, når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Dette gjelder ikke dersom personen som er unntatt karantene utvikler akutt luftveisinfeksjon og feber, som hoste eller tungpustethet. 

Forskriften nevner at funksjoner knyttet til liv og helse kan være vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse i kritiske samfunnsfunksjoner.

Hvorvidt øvrige ansatte fortsatt kan være på jobb i dagligvarebutikken ved påvist smitte hos en ansatt, beror på en konkret vurdering av om dette er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. I vurderingen kan det tas hensyn til om det er umulig å få inn nytt personell, om dette er den eneste matbutikken i området/bygda, og den generelle tilgjengeligheten av matbutikker i området.

13. Informasjon til næringsmiddelbedrifter om iverksatte tiltak på grunn av koronasituasjonen

Det er særlig Mattilsynet som har mye relevant informasjon for næringsmiddelbedriftene.

Du kan her lese relevant informasjon fra Mattilsynet:

Til næringsmiddelvirksomheter om koronavirus

Helsedirektoratet har også laget egne plakater som butikker kan printe ut og henge opp.

14. Mal på avtale om utvidet overtid mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver

Her ligger mal på avtale om overtid

 

Avtale om overtid – mal

 

15. Permitteringsregler

Sands Advokatfirma gir på sine nettsider en beskrivelse av gjeldende permitteringsregler: https://www.sands.no/aktuelt/permitteringsregler-i-stadig-endring-hva-gjelder-na/

 

16. Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering

Dersom en virksomhet må permittere sine ansatte på grunn av koronasituasjonen, er det en to dagers lønnspliktperiode for arbeidsgiver. Arbeidsgivers lønnspliktperiode øker dersom man er delvis permittert. Dersom man for eksempel er 50 % permittert, har arbeidsgiver dobbelt så lang lønnspliktperiode, altså fire dager. De ansatte skal i utgangspunktet ikke utføre arbeid i lønnspliktperioden.

For fiskeindustribedrifter er det egne særregler og det gjelder ingen lønnsplikt ved permittering.

For å avhjelpe konsekvensene av koronapandemien for norske bedrifter og arbeidstakere, har regjeringen besluttet å utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker med virkning fra 1. november. Dette innebærer at permitterte har krav på dagpenger i 52 uker samtidig som at arbeidsgiver er fritatt fra sin lønnsplikt i samme periode. Den utvidede permitteringsperioden vil vare fram til 30. juni 2021.

Regjeringen har samtidig varslet at det vil bli innført en «arbeidsgiverperiode II» hvor arbeidsgivers lønnsplikt vil gjeninntre i fem dager. Denne endringen vil tre i kraft 1. januar 2021 og gjelder for alle permitteringer med en varighet på over 30 uker.

Sjømatbedriftenes bistand
Sjømatbedriftene følger situasjonen tett. Har din virksomhet spørsmål, trenger råd eller veiledning som følge av koronasituasjonen – ikke nøl med å kontakte oss. For at vi skal kunne gjøre en god jobb for våre medlemsbedrifter, er vi avhengig av å få tilbakemeldinger på hvor skoen trykker, samt innspill på avhjelpende tiltak som kan iverksettes. Vi er i daglig kontakt med myndighetene, og dine innspill vil bli tatt med i vår dialog med myndighetene.

Kontaktinformasjon til vår stab:

Havbruksselskaper:
Kontaktperson: Kjetil Hestad     M: 924 44 460
E-post: kjetil.hestad@sjomatbedriftene.no

Fangst/hvitfisk
Kontaktperson: Helene Kristoffersen  M: 924 41 317
E-post: helene@sjomatbedriftene.no

Sjømathandlere og foredlingsbedrifter:   
Kontaktperson: Anette Almaas   M: 412 11 879
E-post: anette@sjomatbedriftene.no

Henvendelser knyttet til regelverket om karantene, permitteringer, arbeidstidsbestemmelser m.m., samt øvrige juridiske spørmål
Kontaktperson: Tonje Vangen    M: 402 41 205
E-post: tonje.vangen@sjomatbedriftene.no

 

Andre aktuelle saker

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.