fbpx

Overtid og korona

11.06. 2021

logo Regjeringen

Et stort antall virksomheter i sjømatnæringen har erfart at koronapandemien og innreiserestriksjonene for utenlandske arbeidstakere har medført mangel på kvalifisert arbeidskraft. Dette betyr at man blir nødt til å nyttiggjøre seg arbeidskraften til de tilgjengelige ansatte, med den konsekvens at det for mange arbeidsgivere oppstår et behov for utvidet bruk av overtid. Arbeidsmiljøloven regulerer i hvilken utstrekning overtid kan benyttes.

TEKST: Tonje K. Vangen, Jurist og fagsjef jus- og arbeidsliv

Forsvarlig arbeidstidsordning

Det er et grunnleggende og ufravikelig krav at arbeidsgiver må vurdere forsvarligheten av arbeidstidsordningen. For å oppfylle forsvarlighetskravet må det foretas en kartlegging og vurdering av aktuelle risikofaktorer. Dette innebærer en begrensning i adgangen til å utnytte de maksimale rammer loven setter dersom dette vil medføre uheldige psykiske eller fysiske belastninger, eller at arbeidstakernes mulighet til å ivareta sikkerhetshensyn reduseres.

Når blir arbeidet overtidsarbeid?

Arbeid ut over grensene for alminnelig arbeidstid er overtidsarbeid. Dette betyr at det først etter 9 timer per dag og 40 timer per uke blir overtid. Dersom den ansatte har normal arbeidstid på 7,5 timer, kan man jobbe inntil 1,5 time ekstra («merarbeid») uten at reglene om overtid slår inn – fordi dette faller inn under reglene om alminnelig arbeidstid, som er 9 timer.

Merarbeid gir ikke krav på overtidsbetaling. For overtidsarbeid vil derimot arbeidstaker ha krav på overtidsbetaling. Overtidstillegget skal utgjøre minst 40 % av lønnen for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden.

Særlig og tidsavgrenset behov

Merarbeid og overtidsarbeid skal ikke gjennomføres som en fast ordning, det må foreligge et særlig og tidsavgrenset behov for økt arbeidsinnsats.

Dette kan f.eks. være ved uforutsette hendelser som forstyrrer den jevne drift, i situasjoner der man vil unngå at anlegg, maskiner, råstoff eller produkter skal ta skade, eller når det oppstår særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svingninger eller mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse.

Arbeidstaker kan fritas fra overtidsarbeid på grunn av helsemessige eller vektige sosiale grunner, eller når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

Arbeidsmiljølovens rammer for overtid

Innenfor de angitte rammene i loven kan arbeidsgiver og arbeidstaker først og fremst inngå en individuell avtale om overtid. Overtiden kan utvides ved avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomheter som er bundet av tariffavtale. En ytterligere utvidelse kan skje etter samtykke fra Arbeidstilsynet.

De detaljerte rammene for overtiden framgår av arbeidsmiljøloven § 10-6. Vi nøyer oss her med å vise til hovedtrekkene ved de ulike ordningene.

Overtidsarbeid med individuell avtale

  • Overtidsarbeidet må ikke overstige 10 timer i løpet av 7 dager
  • Overtidsarbeidet må ikke overstige 25 timer i fire sammenhengende uker
  • Overtidsarbeidet må ikke overstige 200 timer innenfor en periode på 52 uker

Overtidsarbeid med tariffavtale

  • Overtidsarbeidet kan være inntil 20 timer i løpet av 7 dager
  • Samlet overtidsarbeid må ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker
  • Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker

Arbeidstilsynets samtykke til overtid

  • Overtidsarbeidet kan være inntil 25 timer i løpet av 7 dager
  • Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av 7 dager
  • Samlet overtidsarbeid må ikke overstige 200 timer i løpet av en periode på 26 uker

Har du spørsmål til dette?

Tonje Kummeneje Vangen

Tonje Kummeneje Vangen

Jurist og fagsjef jus- og arbeidsliv

 

Mobil: +47 402 41 205
E-post: tonje@sjomatbedriftene.no

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.