fbpx

Tar uroen fra villfisknæringen i Troms på alvor.

 

Sjømatbedriftene registrerer at det er stor uro blant aktører i villfisknæringene i Troms for tiden, der det rapporteres om observasjoner av død reke. Vi er kjent med at det er satt inn tiltak for å undersøke hvilke sammenhenger dette har med bruk av lusemidler på oppdrettslokaliteter tett opp til rekefelt i det samme fjordsystemet. Vi har ikke medlemmer i det aktuelle fjordsystemet, men vi har vært i kontakt med våre medlemsbedrifter i regionen. Våre medlemmer melder tilbake at man i størst mulig utstrekning har gått over til ikke-medikamentelle metoder og at man i stedet for badebehandlinger i sjø så langt i høst har gjennomført behandling med oppvarmet sjøvann.

Sjømatbedriftene har vært tilhengere av god soneforvaltning, der man gjennom en drift med gode brakkleggingsregimer skal redusere lusepress og derav også redusere behovet for behandling mot lakselus. Våre medlemsbedrifter er små lokalt eide havbruksbedrifter som i liten grad har mulighet til å forflytte seg til andre områder, om man skulle mislykkes med driften i sitt opprinnelige område.

Sjømatbedriftene er av den klare oppfatning av at det må være plass til alle i kystsonen og at man må utvise forsiktighet i situasjoner der både den ene og den andre næringen kan stå i fare for å gjøre skade på ytre miljø – også havbruksnæringen.

Fiskeridepartementet har varslet innstramninger med hensyn til bruk av åpen behandling med lusemidler i områder med gytefelt og rekefelt med en buffersone på 500 meter. Dette mener vi er fornuftige tiltak og at disse bør komme på plass raskt. Forskriftsendringen er ute på høring med høringsfrist 15. november. Det er foreslått at forskriften skal gjelde fra 1. januar 2019. I vår behandling av forskriftsendringen vil vi se på om det vil være naturlig å framskynde ikrafttredelsen av forskriftsendringen. Det er ingen som er tjent med å sette de viltlevende ressursene i havet i fare.

Det er samtidig viktig at vi setter inn innsats for å øke kunnskapsgrunnlaget i luseforvaltningen, slik at vi er sikker på at de behandlingsmetodene havbruksnæringen velger å bruke i framtiden er bærekraftige for både havbruksnæringen og for miljøet langs kysten.

Med vennlig hilsen

Robert Eriksson

Administrerende direktør

Sjømatbedriftene.

 

Andre aktuelle saker

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

The Royal Blue Night i Nor-Fishing uken

Den 21. august arrangerer Sjømatbedriftene og KOMENT, The Royal Blue Night – en eksklusiv aften for sjømatnæringen. Der kan du ta med deg kunder, samarbeidspartnere og ansatte til en helaftens opplevelse. En god arena for å etablere nye og styrke eksisterende...

les mer
Nye krav til arbeidskontrakt

Nye krav til arbeidskontrakt

Image by pch.vector on FreepikNye krav til hvilke opplysninger arbeidskontrakter må inneholde, trer i kraft 1. juli. Hensikten er at dette skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for å gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.  De nye kravene...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.