fbpx

Kystrederiene 85 år.

Logo Kystrederiene

I år er det 85 år siden organisasjonen ble stiftet, da åtte frakteskippere møttes på kvelden 29. august 1935 på Hotell Transatlantic i Bergen for å diskutere hva som kunne gjøres for å få bedre orden på konkurranseforholdene i kystfarten. Ut av dette møtet ble foreningen startet som senere skulle bli kjent som Fraktefartøyenes Rederiforening og fra 2016 som Kystrederiene etablert.

På disse 85 år har næringen gått fra å være praktisk talt uregulert til å bli temmelig gjennomregulert. Det er på dette området, opp mot regelverk, fagforeninger og politikere at organisasjonen har arbeidet for at medlemmene skulle få drive sin virksomhet med minst mulig friksjon. Og i løpet av denne perioden har næringen utviklet seg fra en ren fraktenæring til en tjenesteleverandør for næringslivet og en integrert del av kystnæringene.

Denne utviklingen er det medlemmene selv som har stått for, men det må være lov å mene at Kystrederiene har hatt sin rolle også. Den ble først et talerør for en næringen som ikke ble hørt, dernest en høringsinstans og et korrektiv til både embetsverket og Statistisk Sentralbyrå. Takket være ledende kystredere som gjennom hele perioden har tatt oppgaven som styremedlemmer og tillitsmenn, har foreningen kunnet bidra til utvikling og profesjonalisering.

Det er denne linjen som dagens styre og administrasjon fører videre. Vi vokter om rammebetingelser og det er en stadig strid for å få gjennomslag for mer sjøtransport. I dag har foreningen jevnlige møter med statsråder, politikere og fagetater for å målbære våre medlemmers interesser og å bygge forståelse og samarbeid. Styre og administrasjon mener at gode relasjoner i over tid er i alle medlemmers interesse.

Tor Arne Borge

Foto: Administrerende direktør Tor Arne Borge

Utviklingen i nærskipsfarten gir i dag utfordringer med å beskytte rammebetingelsene som våre medlemmer er avhengige av. Det gjelder innføring av nye krav og regler som ballastvann rensing, IHM og stadig endringer i farledsbevis ordning påfører sjøtransporten utfordringer og økte kostnader. Vi ser også at nettolønn, sjømannsskatt, rederiskatteordning og mineraloljeavgift der bl.a nye myndighets pålagte oppgaver og vareeieres behov fører til et driftsmønster som ikke alltid gjør det mulig å oppnå kravene til utseilt distanse. Videre når myndighetene skal følges regelverket bokstavelig truer dette de ansattes rett til sjømannsfradrag, noe som velter første ledd i dominoen. Dette er en grunnleggende viktig sak for mange av våre medlemmer og egentlig også for våre medlemmer. Det er imidlertid svært gledelig at vi nå etter ca. 18 måneders hardt arbeid ser at Skattedirektoratet på vegne av Finansdepartementet foreslår endring i Særavgifts forskriften og Stortingets vedtak om grunnavgift på mineralolje. Der det foreslås at fritaket skal utvides til å omfatte alle fartøy som benyttes i næring i innenriks sjøfart, noe som er helt i tråd med hva Kystrederiene har arbeidet for.

 

En ny Nasjonal Transportplan er på trappene, NTP 2022-33. I første omgang har vi engasjert oss i Oppdrag 2 som går på utvikling og framskriving av utviklingen til 2050. Her finner vi en fullstendig statisk oppfatning av sjøtransport som ikke tar høyde for miljøregnskap, teknologisk utvikling, politiske reguleringer som delingsøkonomi eller sirkulær økonomi; faktorer som nødvendigvis vil endre hverdagen de neste tiår.

En ny maritim stortingsmelding er også satt i gang.  Vårt første innspill er forankret i regjeringens ambisiøse havstrategi. Vi har påpekt det selvfølgelige at Norge som havnasjon må klare å utnytte vår naturgitte infrastruktur i transportløsninger på en måte som kommer samfunnet til gode.  Vi vil fortsette vårt engasjement i Stadt skipstunnel og for en overordnet helhetlig tilnærming til den sjøbaserte infrastruktur som en integrert og selvfølgelig del av Samferdsels departementets arbeid med NTP.

Utfordringene har endret karakter gjennom 85 år. Det handlingsrom som våre medlemmer arbeider innenfor er blitt stadig mer regulert. I dette arbeidet forholder vi oss til både internasjonale og nasjonale reguleringer, vi berøres av tiltak og reformer på mange områder. Oppgaven vår er å ivareta medlemmenes interesser, hevde vårt syn og bygge allianser for å kunne påvirke og styrke våre standpunkt. For å gjøre jobben styret har bestemt er organisasjonens administrasjon utviklet og styrket de seneste årene. Vi vil til enhver tid, på bakgrunn av medlemmenes tilbakemelding og utfordringer, utvikle foreningen videre i tråd med medlemsutvikling og de utfordringer som dere møter.

Til slutt ønsker jeg å nevne at foreningens 85 års jubileumskveld er flyttet til den 21 oktober. Vi planlegger i denne forbindelse å kombinere med et jubileumsseminar på dagen der vi tar inn ulike temaer som berører alle medlemmer.

Gratulerer med de 85!

 

Tor Arne Borge

Andre aktuelle saker

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Suksess for den første Norway Seafood Festival

Foto: The Nor-Fishing Foundation / Stiftelsen Nor-Fishing Mange som trosset været og besøkte Norway Seafood Festival.Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen 2. -4. mars i Trondheim. −  Norge og Trøndelag har verdens...

les mer

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.