fbpx

Lovundlaks med ambisjon om å utvikle neste generasjons havbruksnæring til havs

19.11. 2021

Penger

Lovundlaks etablerer selskapet «Utror» for å utrede mulighetene for havbruk til havs i
identifiserte områder utenfor Helgelandskysten. Selskapets aksjonærer vil være Lovundlaks, Lars
Konrad Johnsen og Mathias Iversen.

PRESSEMELDING: Lovundlaks

Utror vil kombinere Lovundlaks’ unike driftskompetanse utviklet gjennom 50 år med pionerarbeid i
oppdrettsnæringen, med teknologileverandørenes erfaringer med konstruksjon av sikre og robuste
enheter som tåler de værharde forholdene på norsk kontinentalsokkel.

Selskapets ambisjon, gitt at en konsekvensutredning viser at sameksistens i de aktuelle områdene er
mulig, er å ta en ledende rolle i utviklingen av havbruk til havs utenfor Nordland – og videreutvikle
industrieventyret for sjømatnæringen og omkringliggende industri i regionen.

Selskapet har gjennom det siste året gjennomført omfattende studier og vurderinger av de
naturgitte forholdene, mulige sameksistensutfordringer og muligheter, samt teknologikrav.
Selskapet har gjennom denne tiden sparret med en anerkjent design- og teknologileverandør, med
felles ambisjon om å utvikle den mest bærekraftige løsningen for fremtidens havbruk i åpne farvann

Ideelle forhold

– Helt siden den sirkulære plastmerden – teknologien som i dag brukes på de aller fleste
sjølokaliteter i Norge og verden rundt for å produsere oppdrettsfisk – ble oppfunnet som et
samarbeid mellom oppdretts- og industrimiljø på Helgeland på 1970-tallet, har regionen spilt en
viktig rolle for utviklingen oppdrettsnæringen. I de senere årene har vi beveget oss mot mer
eksponerte lokaliteter innenfor dagens konsesjonsregime. Nå ser vi at tilgang på nye områder og
motstridende arealinteresser kan begrense videre utvikling, ikke bare for Lovundlaks men for hele
næringen. Utrors analyser viser at de naturgitte forholdene i områdene utenfor Helgeland er ideelle
for oppdrett av laks på laksens premisser, noe som også støttes av Lovundlaks’ gode biologiske
erfaringer på eksponerte lokaliteter «innaskjærs» på Helgeland.

Basert på Utrors analyser er mulighetene for sameksistens og potensielle synergier med andre
næringer også gode, men dette ønsker vi å få en enda bedre forståelse av gjennom en
konsekvensutredning. Lovundlaks er ydmyke for risikoen nye konsepter og produksjonsmetoder kan
føre med seg. Samtidig er vi avhengige av å utvikle oss og tørre å utforske ny teknologi. På denne
måten skal vi kunne fortsette å være en garantist for arbeidsplasser på Helgeland – også for neste
generasjon. Nå skal vi gjennom Utror bruke den neste tiden på å sørge for at mulighetene utredes på
en god og faglig måte slik at Helgelandskysten blir med på det vi tror kan bli en ny epoke i norsk
oppdrettsnæring, sier daglig leder i Lovundlaks, Jacob Palmer Meland.

Konsesjonsregime for oppdrett til havs under utvikling
Norsk oppdrettsnæring er avhengig av å ta i bruk nye områder og produksjonsmetoder for å kunne
nå ambisjonen om femdobling av laks- og ørretproduksjon innen 2050 på miljøets betingelser.
Havbruk i åpne farvann representerer ikke bare en mulig vekstpilar som kan bidra til å nå denne ambisjonen, men har et omfangspotensiale som kan gjøre det til en ny æra for Norge innen
sjømatnæringen globalt. En utredning av mulige områder for havbruk til havs i Norge og
tilrettelegging ved etablering av eget konsesjonsregime er bredt politisk forankret, senest i
Hurdalsplattformen til den nye regjeringen utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
Norges største oppdrettsfylke er foreløpig utelatt.

I Fiskeridirektoratets kartleggingsrapport fra 2019 anbefales 11 områder langs norskekysten for
konsekvensutredning for havbruk til havs. Av disse ligger to av områdene utenfor Helgelandskysten i
Nordland. Fiskeridirektoratets vurderinger, som er basert på Havforskningsinstituttets grundige
analyser og innspill fra ulike myndigheter og arealinteressenter, peker på at områdene fremstår som
attraktive for havbruk til havs. Dette støttes også av Utrors foreløpige undersøkelser. På bestilling fra
Nærings- og Fiskeridepartementet har Fiskeridirektoratet i november 2021 foreslått tre områder
langs norskekysten som skal konsekvensutredes og potensielt tilrettelegges for havbruk til havs.
Direktoratet har bedt om innspill til forslaget fra andre myndigheter og organisasjoner. De tre
foreslåtte områdene er Norskerenna Sør utenfor Rogaland, Frøyabanken Nord/Sør utenfor
Trøndelag og Tromsøyflaket utenfor Troms og Finnmark.

Nordlandskysten dekker over 25% av norskekysten og er med det Norges desidert lengste, med
lange og stolte tradisjoner innenfor både fiskeri og havbruk. Som Norges fremste og viktigste
oppdrettsfylke med en unik kompetansebase, veletablert verdikjede og en rekke naturgitte fordeler
har Nordland et utgangspunkt for å utrede mulighetene for havbruk til havs som de færreste fylkene
i Norge kan måle seg med. At områdene utenfor Nordland er utelatt fra Fiskeridirektoratets
foreløpige forslag til tre områder som skal tilrettelegges for havbruk til havs gjennom
konsekvensutredning må endres, slik at mulighetsrommet utenfor Nordland kan bli klarlagt.

Ser frem til denne reisen
– Vi har gjennom det siste året blitt godt kjent med Lovundlaks som et svært profesjonelt selskap
med sterk lokalforankring og sunne verdier, og som et av de aller fremste oppdrettsselskapene i
Norge når det gjelder drift. Deres veloverveide nøkternhet, med sterkt og spisset driftsmessig fokus
på trivsel for fisk, folk og utstyr, forplikter. Motivert av Lovundlaks sitt pionerarbeid for
oppdrettsnæringen i Nord-Norge gjennom de siste 50 årene gleder vi oss til å ta fatt på denne reisen
som har potensiale for å bli en ny suksesshistorie for regionen, sier Lars Konrad Johnsen, tiltredende
styreleder i Utror.

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.