fbpx

Arbeidsgruppe har vurdert permitteringsreglene i fiskeindustrien

30.06. 2023

Logo

 

I fiskeindustrien gjelder det særregler ved permittering. En partssammensatt arbeidsgruppe har sett nærmere på disse reglene og la fram sin rapport 30. jun

 

Regjeringen har i dag offentliggjort en rapport om særreglene for permittering i fiskeindustrien. Rapporten er utarbeidet av en partssammensatt arbeidsgruppe der Sjømatbedriftene har vært representert. Arbeidet er blitt ledet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Bakgrunnen for igangsettelsen av dette arbeidet er at fiskeindustrien har endret seg mye over tid, blant annet ved at tilgangen på fisk i økende grad kommer fra oppdrett. Dette har gjort råstofftilgangen i næringen mer forutsigbar. Arbeidsgruppen har vurdert særreglene i fiskeindustrien, og om det er mulig og hensiktsmessig å avgrense særreglene til den delen av næringen som baserer seg på bruk av villfisk.

Arbeidsgruppen har konkludert med at det er mulig å skille fiskeindustrien i to etter råstoff, men har vært delt i synet på om det er hensiktsmessig å foreta et slikt skille. I motsetning til resten av arbeidsgruppen, mener Sjømatbedriftene sammen med Sjømat Norge at særreglene fortsatt skal gjelde for hele fiskeindustrien, ikke bare for villfiskdelen. De øvrige i arbeidsgruppen har funnet at begrunnelsene for særreglene er langt svakere for den delen av fiskeindustrien som foredler oppdrettsfisk enn for resten av fiskeindustrien, og mener derfor at den delen av næringen som bruker villfisk som råstoff fortsetter med særregler, mens den delen som bruker oppdrettsfisk ikke har særregler.

Bakgrunnen for at Sjømatbedriftene og Sjømat Norge mener at særreglene også må gjelde for den delen av fiskeindustrien som mottar oppdrettsfisk, er at selv om oppdrettsindustrien har en mer forutsigbar og helårlig drift enn den delen av fiskeindustrien som benytter villfisk, så er heller ikke denne industrien upåvirket av råstoffmangel. Det er flere faktorer som gjør tilgangen på råstoff tidvis usikker og uforutsigbar også for denne delen av næringen.

Først og fremst kan dårlig vær og mye vind påvirke både uttak, slakting og transport av oppdrettsfisken. Videre innebærer produksjon av mat i sjø en biologisk risiko, hvor både temperaturforhold i sjøen, algeoppblomstring, og sykdoms- og lusehåndtering kan medføre endringer i planlagt produksjon. Oppdrettsnæringen kan dessuten oppleve råstoffmangel på grunn av sesongvariasjoner drevet av blant annet temperatursvingninger, fiskens tilvekstprofil og forhold knyttet til systemet for maksimal tillatt biomasse (MTB). Vi mener dessuten at selv om permitteringsreglene ikke er hyppig brukt for oppdrettsdelen i fiskeindustrien, er ikke det et argument for å fjerne reglene. Uavhengig av det lave permitteringsvolumet, vil det likevel foreligge en stadig risiko for råstoffmangel slik som beskrevet over. Det vil da være både hensiktsmessig og fornuftig å opprettholde særreglene i fall behovet for å permittere oppstår.

Saken med lenke til rapporten ligger nå ute på regjeringen.no: : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/arbeidsgruppe-har-vurdert-permitteringsreglene-i-fiskeindustrien/id2988022/

Ta kontakt

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim
Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Få nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev om du vil holde deg oppdatert på vår aktivitet og aktuelle saker for sjømatnæringa.